ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทางเว็บไซต์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางFacebook
   
 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑
 
กำหนดส่งงาน คลิก>>>
แนวทาง 3rs8cs คลิก>>>
รายงานมี 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 แบบรายงานการพัฒนา คลิก>>>
ส่วนที่ 2 นวัตกรรมการถอดบทเรียน คลิก>>>