แบบสรุปค่าเป้าหมายส่งฝ่ายวิชาการ
 
 
>> โปรแกรมคำนวณร้อยละ, คำนวณร้อยละเกรดเฉลี่ยเกรด 3 ขึ้นไป
 
 
>> แบบกรอกชั้นเรียนที่มี 4 ห้อง
 
 
>> แบบกรอกชั้นเรียนที่มี 5 ห้อง