วินัยร้ายแรงเรื่องการกู้เงิน, การใช้วาจาไม่สุภาพ  
 
 
 
วินัยเรื่องการล่วงละเมิศทางเพศ
 
     
 
คำวินิจฉัยจากศาลปกครองสูงสุด เรื่องการขับรถยนต์ของราชการ
 
     
  ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและคดีความผิดทางละเมิด  
     
 
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและคดีความผิดทางละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 
     
  คำวินิจฉัยจากศาลปกครองสูงสุด เรื่องการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ทางราชการ เกิดความเสียหาย ใครรับผิ